Sluiten Close

Algemene voorwaarden

Terms and conditions

Hondencreche logo

Rechten en plichten van de eigenaar van Hondencrèche S114

De eigenaar zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier. De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier inclusief BTW. De eigenaar verplicht zich om conform de gesloten verblijfovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlen en op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

De klant moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de eigenaar alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten. De klant is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst, voor de aanvang van het verblijf van het gastdier in Hondencrèche S114, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste jaarlijkse vaccinaties of titterbepaling heeft ondergaan betreffende de ziekte van Carré (Hondenziekte), ziekte van Weil, Parvo-virus en kennelhoest. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de eigenaar schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de klant niet is toe te rekenen. Na het reserveren van uw dier dient u mee te nemen naar de Hondencrèche S114, IJdijk 10, 1095KM, Amsterdam:
-kopie geldig dierenpaspoort (Uploaden via het formulier) of titterbepaling

De aanbetaling en betaling

Nadat de overeenkomst van de verblijfperiode tot stand is gekomen, betaalt de consument binnen een week een aanbetaling van 30%, het resterende bedrag verwacht de eigenaar uiterlijk 14 dagen voor aankomst van uw hond(en) op: NL42INGB 009300691 t.n.v. C. Zijlstra Amsterdam Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten direct bij beëindiging van de verblijfovereenkomst. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bank rekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Indien de klant zich zonder bericht niet op de in de verblijfovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het Hondencrèche S114 meldt, is de eigenaar: niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de klant beschikbaar te houden gerechtigd om 100% van de verblijfprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen. Bovenstaande geldt niet als het de klant niet is toe te rekenen Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de verblijfovereenkomst bij het Hondencrèche S114 ophaalt, zal de eigenaar de klant aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de klant, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de eigenaar het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke verblijfprijs d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten. Voor het geval er in het Hondencrèche S114 geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de klant zich op de in de verblijfovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij Hondencrèche S114 meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

Niet-tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de klant stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. De eigenaar is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

De annuleringregeling

Bij annulering door de klant gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling annulering van 4 tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

Ziekte van het gastdier

Op basis van een vooraf daartoe door de klant afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend. De eigenaar mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen. De eigenaar is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt. Indien de klant het gastdier brengt en blijkt, dat de hond ziek, loops is, of vlooien heeft, zal de hond niet worden geaccepteerd voor een verblijf. Lastige honden en ongecastreerde reuen zijn niet welkom en kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Overlijden van het gastdier

De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de klant of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de klant of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer. De klant kan
  1. sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren.
  2. door de eigen dierenarts een contra-expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de klant. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorg dragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de klant wordt gecremeerd of begraven.

Aansprakelijkheid

De eigenaar is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. De klant verplicht zich op verzoek van de ondernemer, bij diens Aansprakelijkheidsverzekering een ontstane schade aan te melden ter beoordeling. Voor toepassing van artikel 6:179 BW de consument als bezitter van het dier(en) wordt aangemerkt. (Normalerwijs is dit op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekerd). De klant is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. De ondernemer is tegenover de klant niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de klant in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier. De klant beroept zich niet op overmacht omdat de hond(en) aan Hondencrèche S144 was toevertrouwd. Hondencrèche S114 kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade die de hond oploopt of aanbrengt tijdens zijn verblijf.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten verliest.

Rights and duties of the owner of Hondencrèche S114

The owner will take the utmost account of the individual needs of the client with respect to the housing and care of the host animal. Insofar as these needs differ from the usual course of events, they are recorded in writing and communicated to everyone involved in the housing and care of the host animal. The price includes the cost of care and accommodation of the host animal including VAT. The owner is obliged to provide in accordance with the accommodation contract closed during the agreed period, the agreed care and housing in a way, as befits a skilled entrepreneur.

Responsibilities and duties of the customer

The customer must, at the latest at the beginning of providing the residence of the host animal to provide all the requested information, which is important for proper and responsible housing and care of the pet. This much as possible with submission of the documents relating to that information. The customer is obliged to sign the agreement before the start of the stay of the host animal in Hondencrèche S114, to issue proof that the host animal has undergone at that time in the sector required annual vaccinations or titterbepaling on disease Carré (distemper), Weil’s disease, Parvo-virus and kennel cough. The customer is liable for the consequences if the owner has suffered harm due to the omission of information or providing false information on the host animal, unless this is attributable to the customer. After the booking, you must bring to Hondencrèche S114, IJdijk 10, 1095KM Amsterdam: a copy valid pet passport (upload via the form) or titterbepaling,

The deposit and payment

After the period of stay of the agreement has been concluded, the consumer paid within one week a 30% deposit, the remaining amount is expected the owner at least 14 days in advance of your dog (s) at bankaccout NL42INGB 009300691 in the name of C. Zijlstra Amsterdam Unless otherwise agreed, payment of the outstanding amount, less any down payment, paid in cash immediately upon termination of the Accommodation Agreement. Cash payment includes remittance of the amount due to banking account or payment by means of bank approved forms of electronic payment. If the customer without notice fails to report at the residence in the contract agreed commencement date of the host animal at Hondencrèche S114 is the owner: not obliged to keep the reserved room even longer available for the customer entitled to charge 100% of the total price for the reserved period charged. The above does not apply if it is not attributable to the customer If the consumer without notice the host animal within one week after the end of the Accommodation Agreement at Hondencrèche S114 retrieves the owner will enjoin the customer to retrieve the host animal. That notice be notified by registered letter with acknowledgment of receipt. A copy of this letter is sent to any contact person designated by the customer. When the customer or to bring the contact, within two weeks of receipt of the letter does not comply with the summons, the owner has the right to the host animal to a certified shelter. , The client remains bound to the final price stays ie including paying the extension period), plus any asylum costs. In the event there in the Hondencrèche S114 capacity is full at the time the customer logs on to the Accommodation Agreement agreed commencement date of the host animal at Hondencrèche S114, the trader is obliged to ensure that within a reasonable period of time sign of a good shelter for the host animal is controlled. The customer will be informed. The early removal of the host animal is not entitled to partial reimbursement of the pension rate, unless the parties have agreed otherwise.

Late payment

The customer is in default after the expiry of the agreed payment date. The company will send after expiry of the date a payment reminder and gives the consumer the opportunity to pay within 14 days of receiving this reminder yet. If after the expiry of the payment reminder still not been paid and the customer does not agree with submission to the Disputes Committee, in accordance with Article 17.4, can be transferred to judicial or extrajudicial. ‘s Reasonable costs and expenses borne by the customer. The owner is also entitled to charge interest from the expiry of the agreed payment date. This rate equals the statutory rate.

The cancellation scheme

Cancellation by the customer apply for this payment the following: Until 1 month before the start of the agreement: the deposit Cancellation from 4 to 2 weeks before the start of the contract: 50% of the price cancellation within two weeks before the start of the contract: 100% of the price.

Disease of the host animal

Based on a previously given by the customer authorization issued to the operator is required to consult with disease of the host animal (or a reasonable suspicion thereof) to the vet in the offer / clinic. Furthermore, the entrepreneur is obliged to take all measures in this case that just occur to him in the given situation. The related costs will be borne by the customer. If it appears that the recovery process of the host animal costly veterinary measures are necessary, they are reported to the customer or the contact person designated by the customer. When the contacts associated with this, despite all attempts to do so, not easy to come about and as a result, any delay in the treatment of the host animal, the entrepreneur cannot be attributed. The owner may, after consultation and prescription from the vet, the host animal tranquilizers or other drugs (to) administration. The owner is refunded when the host animal to raise consumer mandatory reporting of disease-related particularities of the host animal during the stay. By consulting a veterinarian is made in the report will at least mention. If the customer brings the host animal, and it appears that the dog sick, loops, or has fleas, the dog will not be accepted for a stay. Troublesome dogs and spayed dogs are not welcome and may be refused without giving a reason.

Death of the host animal

The entrepreneur, after the death of the host animal to the client or his contact them as soon as possible. The customer, who wants to have the remains of the deceased host animal, it may pick up within one week after notification of the entrepreneur at an agreed place. If not, then the trader will have to remove the remains from the destruction. If the host animal dies during the stay in the kennel, the entrepreneur can have them carried out by a vet section. The entrepreneur will the customer or the contact person designated by an advance notification of a proposed section. The cost of the section will be borne by the entrepreneur. Allows the customer
  1. section have performed his deceased host animal by the veterinarian, if the employer decides not to implement section.
  2. a second opinion by the veterinarian carried out into the cause of death. In both cases the research costs and other expenses borne by the customer. At the request of the consumer, the entrepreneur can ensure that the remains are cremated at the expense of the customer or buried.

Liability

The owner is liable to the customer for damage resulting from a failure to him or to persons in its employ, or to persons who occasionally carry out work on its behalf, is responsible. The customer is obliged, at the request of the entrepreneur, in his Liability insurance for damage caused to a report for review. For purposes of Article 6: 179 BW consumers as owner of the animal (s) is considered. (Normally this is ensured in the private liability insurance). The customer is facing the owner liable for damage caused by inappropriate or deviant behavior of the host animal. The entrepreneur is not liable to the customer for other host animals damage done to personal property, that leaves the customer in the kennel because of the attachment thereto of the host animal. The customer does not rely on force majeure because the dog (s) entrusted to Hondencrèche S144. Hondencrèche S114 can not be held responsible under any circumstances for damage suffered or made by the dog during his stay. Complaints Complaints about the implementation of the agreement should set out fully and clearly in writing or electronically on time but not later than 14 days after the expiry be made of the pension agreement with the entrepreneur. Failure to submit the complaint may result in the customer losing his rights.

Sluiten Close